VALiZO’s almindelige betingelser for opsamling og transport af bagage

Ved VALiZO forstås VALiZO ApS CVR: 37820059
Ved KUNDEN forstås ejeren, respektive den der på ejerens vegne er legitimeret til at bestille transport.

GENERELT
§ 1 Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.
§ 2 VALiZO kan ikke holdes ansvarlig for manglende opsamling eller beskadigelse af bagage grundet Force Majeure eller andre for VALiZO’s uforudsigelige forhold.
§ 3 VALiZO er ansvarlig for bagagen fra modtagelse hos kunden til overlevering til flyselskab/handler i lufthavnen. Herefter overgår ansvaret til flyselskab/handler.
§ 4 Alle henvendelser efterfølgende om f.eks. mistede bagage eller ødelagt bagage skal ske gennem flyselskab, som er ansvarlig over for kunden
§ 5 Valizo foretager ikke checkin eller transport af dyr eller våben.

PERSONLIGE OPLYSNINGER OG UDVEKSLING AF DATA
§ 6 Alle personfølsomme oplysninger behandles fortroligt og opbevares jvf. persondataloven.
§ 7 Kunden giver ved accept af forretningsbetingelserne fuldmagt til at VALiZO udfører online check-in for de rejsende deltagere
§ 8 Alle nødvendige og korrekte informationer/data skal være VALIZO i hænde efter afsluttet ordregivning. Ved evt. ændringer, skal disse være VALIZO i hænde minimum 60 timer før afrejsetidspunkt.
§ 9 På opfordring fra VALiZO skal der fremsendes billede/kopi af gyldig rejsehjemmel (f.eks. pas og visum) minimum 60 timer inden afrejsetidspunkt.
§ 10 Kunden erklærer ved sin accept af forretningsbetingelserne, at VALiZO kan udveksle kunde- og rejsedata med det aktuelle flyselskab og rejsebureau.

OPSAMLING AF BAGAGE
Krav til bagagen
§ 11 Der opsamles som udgangspunkt kun emner der kan defineres som decideret bagage til rejser som f.eks. kufferter, tasker, ski og golfudstyr. Såfremt der ønskes opsamlet andre typer emner skal Valizo kontaktes på forhånd for en vurdering af mulighederne.
§ 12 Al bagage skal være håndterbart, det vil sige der skal være hank eller tilsvarende, så det kan bæres af 1 person. Såfremt dette ikke er opfyldt (f.eks. elektroniske kørestole, medicinsk udstyr osv.) skal Valizo kontaktes på forhånd for en vurdering af mulighederne.
§ 13 Det er kundens ansvar at sikre, at bagagen overholder de krav, der stilles af det flyselskab bagagen skal med, det gælder vægt, størrelse, emballage og indhold.
§ 14 VALiZO kan til enhver tid afvise at medtage bagage. Den afviste bagage bliver ikke faktureret.
§ 15 Overstørrelse bagage defineres efter flyselskabets regler (bagage som f.eks. golfudstyr, skiudstyr, barnevogne/klapvogne, cykler m.m).
§ 16 Hvis det af systemmæssige årsager ikke er muligt at foretage en check-in, så tilbyder Valizo at transportere bagagen og hjælpe med checkin i lufthavnen eller tilbagebetaling.
§ 17 VALiZO har intet ansvar for bagage afvist af flyselskabet ved overlevering til denne af VALiZO. VALiZO vil straks kontakte kunden i sådanne tilfælde.

Krav til indhold i bagagen
§ 18 Kunden erklærer ved sin accept af forretningsbetingelserne og er ansvarlig for, at der ikke befinder sig ulovlige effekter i bagagen. Tillige at al bagagen er godkendt til flyvning. Tjek altid dit flyselskabs betingelser.
§ 19 Lufthavnens security eller handler kan finde hele eller dele af kundens bagage uegnet til flyvning. Det er så kundens eget ansvar at afhente bagagen i lufthavnen. VALiZO vil så vidt muligt meddele kunden dette, hvis afvisning sker inden indlevering i bagageanlæg.
§ 20 Der må ikke forefindes farligt gods, ammunition, våben eller våbendele i den bagage som VALiZO henter.

Krav til Opsamling
§ 21 Såfremt det ikke er muligt at hente bagagen hos kunden grundet manglende tilstedeværelse på opsamlingsadressen i det aftalte tidsrum, så bortfalder VALiZO’s service, stadig til aftalt afregning.
§ 22 Al bagage skal være lukket ved opsamling.
§ 23 Såfremt der ikke er fornuftige tilkørselsforhold til opsamlingsadressen, kan VALiZO afvise ordren.
§ 24 Der skal fremvises pas på alle rejsende, som har bagage i ordren. VALiZO forbeholder sig ret til at tage et billede af passet. Billede vil blive opbevaret i maksimalt 60 dage og ikke benyttes af eller overdrages til andre.
§ 25 VALiZO forbeholder sig ret til at tage billeder af bagagen.

REKLAMATION OG ERSTATNINGSANSVAR
§ 26 Der ydes erstatning i henhold til ”Lov om Luftfart” (begrænset af stk. 2 herunder). Er bagagen beskadiget, eller dukker den ikke op ved ankomsten til rejsemålet eller ved hjemkomsten, skal dette anmeldes til flyselskabet på stedet. Herefter udfyldes en PIR (Property Irregularity Report), som bruges i forbindelse med en eventuel international eftersøgning af bagagen eller som dokumentation for skadens omfang i forbindelse med en forsikringssag. Bemærk: Det er kundens eget ansvar, at en sådan rapport bliver udfærdiget. Har du ikke købt en rejseforsikring, henvises til din indboforsikring. Det er også muligt at rette erstatningskrav direkte til flyselskabet (henvendelse skal ske til de respektive flyselskabers kundeservice).
Vi gør endvidere opmærksom på, at ifølge “Lov om Luftfart” yder flyselskaberne en begrænset erstatning for beskadiget eller bortkommen bagage. Vi anbefaler derfor, at man tegner en bagageforsikring ved køb af rejsen. Ligeledes henstiller vi til, at al skrøbelig bagage – såsom klapvogne og cykler – emballeres forsvarligt under rejsen.
Stk 2: Der ydes ikke erstatning for beskadigelser opstået ved almindelig håndtering af bagage, f.eks. et kufferthåndtag der falder af når kufferten løftes, eller hjul der går i stykker/falder af når bagagen trilles. Det forventes at bagagen kan klare almindelig håndtering.

§ 27 Kundens bagage kan blive påkrævet afhentet forud for fly boarding af flyselskab eller lufthavnens security. VALiZO er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller afvisninger grundet sådanne forhold.
§ 28 VALIZO yder ikke erstatning i forbindelse med afhentning og returlevering i situationer som f.eks. løsgående bidske hunde, manglende snerydning eller lignende. VALIZO vil i disse tilfælde forsøge at kontakte kunden telefonisk.
§ 29 Der ydes ikke kompensation hvis man afvises i lufthavnen på grund af ugyldigt pas eller manglende mulighed for at opnå visum. Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for, at man opfylder betingelserne for at opnå visum til en destination.
§ 30 VALIZO forbeholder sig retten til at videreføre e.v.t. ventetid (mere end 10 min), ekstra kørsel mv. til afregning hos kunden: Ventetid: 20,- pr. påbegyndt minut (mere end 10 min.) og Ekstra kørsel: 380,- pr. påbegyndt halve time. Ventetiden vil maksimalt være 30 minutter.
§ 31 Tidsfrist for reklamationer er 14 dage, sker reklamationer ikke indenfor tidsfristen, vil kravet være fortabt.

PRIS OG BETALING
§ 32 Afbestillinger skal modtages senest 60 timer før aftalt afhentningstid for at modtage en fuld refusion. Refusioner kan tage op til 5 forretningsdage at færdiggøre.
§ 33 Såfremt der i forbindelse med overleveringen af bagage i lufthavn til flyselskab/handler fremkommer betalinger (f.eks. grundet overvægt eller størrelse), som kunden skal afholde overfor flyselskab/handler, så vil Valizo lave et udlæg overfor flyselskab/handler og dette beløb plus et administrationsgebyr faktureres til kunden, til betaling indenfor 20 dage.
§ 33-2 Bestilling af bagage, sposer eller andet der skal bruges ved bagageopsamling skal ske senest 24 timer før opsamling. Ved tilkøb senere eller f.eks. hvis der er mere bagage ved opsamling end der er bestilt, vil der tillægges et administrationsgebyr
§ 34 Ved online betaling med kreditkort trækkes beløbet ved bestilling.

 

BETINGELSER FOR KONTAKT TIL KUNDECENTER
§ 35 VALiZO forbeholder sig ret til at optage alle kundesamtaler. Dette gør vi for at forbedre kvaliteten af vores kundeservice.

BETINGELSER FOR GAVEKORT OG VÆRDIKORT
§ 36 Gavekort og værdikort kan kun benyttes til en VALiZO service, og ikke til ydelser der leveres af andre parter (f.eks. lounge, betaling for bagageoverægt og lign.) og kan ikke veksles til kontanter.
§ 37 Der kan gælde andre regler for det enkelte GAVE-/VÆRDIKORT, som afviger herfra, de vil så være beskrevet i forbindelse med købet.

Seneste revision: 1. maj 2024